Menu
Produkt dnia
kong Wobbler rozm. l
kong Wobbler rozm. l
114,99 zł
szt.
Amiplay szelki scout Safari rozm. XS
Amiplay szelki scout Safari rozm. XS
49,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin konkursu "Świąteczny Zwierzak"

Regulamin Konkursu „Świąteczny zwierzak”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów nie są ̨ grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Niniejszy regulamin określa (dalej jako "Regulamin") warunki, na jakich odbywa się konkurs „Świąteczny zwierzak” (zwany dalej "Konkursem").
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Organizatorem Konkursu jest Psia Kość Sklep Zoologiczny PHU Karolina Biniakiewicz z siedzibą w Wałbrzychu (58-302) przy ulicy Bardowskiego 35/6 (dalej zwany: "Organizatorem"). Partnerami oraz fundatorami nagród Konkursu są: 1) Franc-Textil Sp. z o.o., ul. Przemysłow
 5. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 10-12-2018 r. od godz. 0:00 do 16 grudnia 2018 r. do godziny 23:59 w portalu Facebook na profilu organizatora (https://www.facebook.com/sklep.psiakosc/)
 6. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

 

 • 2 Udział w Konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Regulaminem Konkursu i przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, praw i obowiązków związanych z udziałem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
 6. Dane Uczestników są przetwarzane w siedzibie administratora i podmiotów działających na jego zlecenie, na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wszystkich czynności związanych z wyborem zwycięzcy Konkursu, wręczeniem nagrody oraz dopełnieniem związanych z tym obowiązków podatkowych, na czas niezbędny do wykonania tych czynności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt b) RODO), a po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora obciążających go obowiązków w zakresie i na czas trwania zobowiązania do przechowywania dokumentacji finansowo księgowej i podatkowej(podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c) RODO) oraz w ramach uzasadnionego prawnie interesu Organizatora(podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f)RODO) w szczególności dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia roszczeń i prowadzenia dokumentacji własnej działalności na czas dopuszczalnej prawem archiwizacja dokumentacji i przedawnienia roszczeń, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO na czas i w zakresie w jakim jej udzielono.
 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 8. Dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną przekazane podmiotom biorącym udział w realizacji konkursu i celu przetwarzania, jak podwykonawcy, firmy obsługujące w/w podmioty, w celu wydania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem w sposób określony w § 4 ust.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Organizator zastrzega, że dane osobowe (imię i nazwisko) zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie internetowym sklep-psiakosc.pl
 10. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika: imienia nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru telefonu, które to dane są niezbędne do zapewnienia udziału Uczestnika w Konkursie i zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, zaś w celu realizacji postanowień o Nagrodach, dodatkowo numeru PESEL i danych urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, jak również żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie, powoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik, na podstawie odrębnej może wyrazić odrębną zgodę na wykorzystywanie jego danych przekazanych Organizatorowi w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, handlowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
 11. Uczestnikowi w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego czy uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakimi jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) RODO).
 12. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia takiego przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzana danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do złożenia skargi właściwemu organowi nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające przepisy prawa, jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 13. Z przysługujących wobec Organizatora, jako Administratora danych uprawnień Uczestnik może skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Sklep Zoologiczny Psia Kość, ul. Bardowskiego 35/6
  58-302 Wałbrzych, z dopiskiem „Dane Osobowe”
 14. Z chwilą zgłoszenia fotografii w ramach Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do wykorzystania zdjęcia w zakresie rozporządzania i korzystania z niego w pełnym zakresie, zarówno w ramach Konkursu, jak i poza nim, w tym w publikacjach własnych Organizatora, w całości i we fragmentach, w tym w połączeniu z innymi utworami w dowolnej z nimi konfiguracji, w tym jako ich części, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym takich, jak : a) utrwalania jakąkolwiek techniką w tym poligraficzną, czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM; b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu; d) prawa obrotu w kraju i za granicą niezależnie od formy utrwalenia i kanału sprzedaży, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; f) wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; g) sporządzenia wersji obcojęzycznych; h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; i) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach multimedialnych; j) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy; k) wprowadzania zmian, skrótów; l) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych w utworze; m) rejestracji jako znak towarowy; n) realizacji w oparciu o utwór i przy jego wykorzystaniu dowolnego rodzaju j ilości projektów i działań w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; o) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych na zdjęciach w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 16. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wprowadzanie zmian i skrótów oraz wielokrotne publikowanie wraz z podaniem imienia i nazwiska autora pracy konkursowej – Uczestnika Konkursu – w całości lub fragmentach w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, w serwisach interaktywnych, katalogach, w serwisach społecznościowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych, marketingowych i oraz udziela Organizatorowi nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu i z jego wyłączeniem, autorskich praw osobistych do fotografii, w tym w szczególności w zakresie decydowania o oznaczeniu utworów i ich autorstwa lub udostępniania ich bez takich oznaczeń, sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworów, w tym w kwestii zachowania ich integralności.
 15. Uczestnikowi Konkursu, który udzielił Organizatorowi wyżej wymienionych zgód i licencji nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
 16. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że jako autor fotografii, będzie wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich do fotografii, a przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił lub zaspokoi do dnia wydania fotografii, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością fotografii i nie istnieją przeszkody do dysponowania fotografią na potrzeby niniejszego Konkursu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
 • 3 Przebieg Konkursu
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest zamieszczenie zdjęcia swojego pupila – psa lub kota - pod postem konkursowym na Facebooku.
 3. Po zamieszczeniu zdjęcia uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora i Partnerów wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 1. Jury, o którym mowa w § 3 ust. 4, wybierze 3 równorzędnych laureatów, których prace zostaną przez jury uznane za najciekawsze. Zwycięzcy zostaną wybrani do dnia 18 grudnia 2018 roku do godziny 14.00.
 2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
 • worek 15kg psa linii Super Premium / worek 10kg kota linii Super Premium (wybrany w zależności do zwierzęcia – pies czy kot)
 • wiadro na karmę 35l
 • miarka do karmy Seppel
 • książeczka zdrowia
 • ulotka
 • 3 x Pakiet Bezpieczeństwa JOSERA
 1. W terminie do 2 dni od zakończenia Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców informację o otrzymaniu prawa do nagrody poprzez komunikator na Facebooku
 2. Jeżeli Organizator skontaktuje się z Laureatem, a ten nie potwierdzi (nie będzie wiedział) o fakcie uczestniczenia w Konkursie Organizatora lub w razie, gdy zwycięzca Konkursu nie skontaktował się w terminie 2 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej jego prawo do nagrody wygasa.
 3. Dane kontaktowe zwycięzców Konkursu wskazane przez nich Organizatorowi w trybie przewidzianym ust. 4 zostaną przekazane fundatorom nagród w celu ich wydania.
 4. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody przyznanej mu do dyspozycji w okresie 28 dni od jej nadania, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji fundatora.

 

 • 5 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Psia Kość Sklep Zoologiczny Bardowskiego 35/6 58-302 Wałbrzych z dopiskiem "Konkurs” w terminie do 30 dni od daty zakończenia konkursu
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie sklep-psiakosc.pl
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) na stronie sklep-psiakosc.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie mają skutku dla zgłoszeń dokonanych do dnia zmiany, o ile ich wprowadzenie skutkowałoby ograniczeniem uprawnień Uczestników, którzy dokonali tych zgłoszeń. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie wskazanej w ust. 1.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2018 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl